(1.Α.i) MED 2007-2013

  
Στο πρόγραμμα Μεσογειακός Χώρος έχουν δικαίωμα συμμετοχής 11 χώρες, (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο-Γιβραλτάρ, Μάλτα, Κύπρο,  Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη) και προήλθε από τη συγχώνευση των Προγραμμάτων INTERREG ARCHIMED και MEDOCC.

Στρατηγικός Στόχος του προγράμματος είναι η  ενίσχυση της οικονομίας των περιοχών της Μεσογείου, ούτως ώστε να καταστούν ανταγωνιστικές προκειμένου να εξασφαλιστεί  η ανάπτυξη και η απασχόληση για τις μελλοντικές γενιές, η υποστήριξη της εδαφικής συνοχής καθώς και η ενεργή παρέμβαση για την προστασία του περιβάλλοντος  

Οι Άξονες προτεραιότητας του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

  1. Ενίσχυση των ικανοτήτων καινοτομίας: Οι τεχνολογικές, οικονομικές και οργανωτικές δυνατότητες της περιφέρειας της Μεσογείου πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως, για να εξασφαλιστεί υψηλότερο επίπεδο ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης και μεγέθυνσης κατά τα επόμενα έτη.
  2. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιμης εδαφικής ανάπτυξης: Η περιφέρεια του προγράμματος, λόγω των ποικίλων γεωγραφικών χαρακτηριστικών της, δέχεται μεγάλο αριθμό περιβαλλοντικών πιέσεων που απειλούν τη βιοποικιλότητα, τους θαλάσσιους οικότοπους, τους υδάτινους πόρους και την πολιτιστική κληρονομιά της.
  3. Βελτίωση της κινητικότητας και της εδαφικής προσπελασιμότητας: Βελτίωση των μεταφορικών συνδέσεων, ούτως ώστε να προωθηθεί η κινητικότητα και να ενισχυθούν οι εδαφικοί δεσμοί. Υποστήριξη της σύνδεσης των απομονωμένων περιοχών με την υπόλοιπη κοινωνία και αποτελεσματικότερη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας για την επίτευξη του στόχου. 
  4. Προώθηση ενός πολυκεντρικού και ολοκληρωμένου μεσογειακού χώρου: Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των αστικών και των αγροτικών περιοχών και βελτίωση της διακυβέρνησης σε διάφορα ζητήματα που έχουν σημασία για την ανάπτυξη. Οι δραστηριότητες αυτές θα συμβάλουν στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας και θα εμποδίσουν τη διεύρυνση των εδαφικών ανισοτήτων.
  5. Τεχνική βοήθεια: Υποστήριξη της συνολικής διαχείρισης και της ομαλής υλοποίησης του Προγράμματος.

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ανέρχεται σε 193.191.331 Ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες  σχετικά με το πρόγραμμα ανατρέξτε στον ιστοσελίδα: http://www.programmemed.eu/index.php?id=5175&L=1