Ενημερώνουμε το ενδιαφερόμενο κοινό ότι εκδόθηκε η αρ. 1958/15.10.2021 1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020», ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3 : αρ. 63 του Καν. 508/2014, Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης). 

Λόγω της εξαιρετικής σημαντικότητας του θέματος και των προθεσμιών που ορίζονται στην εν λόγω πρόσκληση παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως μελετήσουν επισταμένως τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

https://atticaislandsnetwork.gr/nea/anakoinoseis/