Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι υπογράφηκαν από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών και αναρτήθηκαν στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» οι ακόλουθες Τροποποιήσεις Αποφάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 :

α) Αρ. Πρωτ. 2100/12.10.2021 Τροποποίηση 3ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» (Κωδικός Πρόσκλησης αρ. 48.3, ΑΔΑ : 6Τ844653ΠΓ-1ΤΟ)

β) Αρ. Πρωτ. 2099/11.10.2021 Τροποποίηση 2ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid -19» (Κωδικός Πρόσκλησης αρ. 55.2, ΑΔΑ : ΨΨΕΣ4653ΠΓ-ΡΛΧ)

γ) Αρ. Πρωτ. 2098/11.10.2021 Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid -19» (Κωδικός Πρόσκλησης αρ. 55.1, ΑΔΑ : ΩΑΟΓ4653ΠΓ-ΘΥΦ)

δ) Αρ. Πρωτ. 2101/12.10.2021 Τροποποίηση 3ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» (Κωδικός Πρόσκλησης αρ. 69.3, ΑΔΑ : ΩΚΙΥ4653ΠΓ-ΚΙ4)

Επισημαίνεται ότι η αρμοδιότητα διαχείρισης των Μέτρων του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 ανήκει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως μελετήσουν επισταμένως τις προσκλήσεις και τις τροποποιήσεις αυτών πριν την υποβολή αιτήσεων/προτάσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα μέτρα του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.

Ενημέρωση και Πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από :

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ Μιχαλακοπούλου 103 115 27 Αθήνα Τηλ. : 213 150 11 51 Fax : 210 777 40 90

www.alieia.gr

Ακολουθεί η σχετική Ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 134,86 KB15/10/21 03:35:32