Ενημερώνουμε το ενδιαφερόμενο κοινό ότι εκδόθηκε η αρ. 1924/21.09.2021 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid- 19» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΜ5Υ4653ΠΓ-ΗΛΛ).

Λόγω της εξαιρετικής σημαντικότητας του θέματος και των προθεσμιών που ορίζονται στην εν λόγω πρόσκληση παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως μελετήσουν επισταμένως τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 757,03 KB23/09/21 11:30:19