Ενημερώνουμε το ενδιαφερόμενο κοινό ότι υπογράφηκαν από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων οι ακόλουθες Προσκλήσεις Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων σε Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020.

Συγκεκριμένα:

  1. 2η Πρόσκληση Μέτρου 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»

Αριθμ. Πρωτ. : 1612/05.07.2019

ΑΔΑ : 67ΦΠ4653ΠΓ-ΟΞΖ

Υποβολή αίτησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο www.ependyseis.gr

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του β’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η :

02.09.2019 & ώρα 12.00

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του β’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η :

15.11.2019 & ώρα 14.00

Ενημέρωση και Πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από :

1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ

Μιχαλακοπούλου 103

115 27 Αθήνα

Τηλ.: 213 150 11 51

Fax : 210 777 40 90

www.alieia.gr

2. Τα στελέχη της Μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ

α. κ. Κουντουράκης Ιωάννης

Τηλ. : 213 150 11 86

E-mail : ikountourakis@mou.gr

β. κ. Σωτηρόπουλος Αντώνης

Τηλ. : 213 150 11 81

E-mail : asotiropoulos@mou.gr

γ. κα. Διονυσοπούλου Ευαγγελία

Τηλ. : 213 150 11 75

E-mail : edionys@mou.gr

  1. 2η Πρόσκληση Μέτρου 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια»

Αριθμ. Πρωτ. : 1613/05.07.2019

ΑΔΑ : 99Π44653ΠΓ-1ΝΦ

Υποβολή αίτησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο www.ependyseis.gr

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του β’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η :

02.09.2019 & ώρα 12.00

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του β’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η :

15.11.2019 & ώρα 14.00

Ενημέρωση και Πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από :

1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ

Μιχαλακοπούλου 103

115 27 Αθήνα

Τηλ.: 213 150 11 51

Fax : 210 777 40 90

www.alieia.gr

2. Τα στελέχη της Μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ

α. κ. Κουντουράκης Ιωάννης

Τηλ. : 213 150 11 86

E-mail : ikountourakis@mou.gr

β. κ. Σωτηρόπουλος Αντώνης

Τηλ. : 213 150 11 81

E-mail : asotiropoulos@mou.gr

γ. κα. Διονυσοπούλου Ευαγγελία

Τηλ. : 213 150 11 75

E-mail : edionys@mou.gr

  1. 2η Πρόσκληση Μέτρου 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση ανεπιθύμητων αλιευμάτων»

Αριθμ. Πρωτ. : 1615/05.07.2019

ΑΔΑ : Ω6ΠΤ4653ΠΓ-ΓΞ5

Υποβολή αίτησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο www.ependyseis.gr

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του β’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η :

02.09.2019 & ώρα 12.00

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του β’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η :

15.11.2019 & ώρα 14.00

Ενημέρωση και Πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από :

1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ

Μιχαλακοπούλου 103

115 27 Αθήνα

Τηλ. : 213 150 11 51

Fax : 210 777 40 90

www.alieia.gr

2. Τα στελέχη της Μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ

α. κ. Κουντουράκης Ιωάννης

Τηλ. : 213 150 11 86

E-mail : ikountourakis@mou.gr

β. κα. Μπίζα Ευαγγελή

Τηλ. : 213 150 11 84

E-mail : empiza@mou.gr

γ. κα Έγκε Μ.

Τηλ. : 213 150 11 62

E-mail : megke@mou.gr

  1. 2η Πρόσκληση Μέτρου 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20 ««Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους»,

Αριθμ. Πρωτ. : 1616/05.07.2019

ΑΔΑ : ΨΡΤ64653ΠΓ-ΟΘΩ

Υποβολή αίτησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο www.ependyseis.gr

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του β’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η :

02.09.2019 & ώρα 12.00

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του β’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η :

15.11.2019 & ώρα 14.00

Ενημέρωση και Πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από :

1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ

Μιχαλακοπούλου 103

115 27 Αθήνα

Τηλ. : 213 150 11 51

Fax :   210 777 40 90

www.alieia.gr

2. Τα στελέχη της Μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ

α. κ. Κουντουράκης Ιωάννης

Τηλ. : 213 150 11 86

E-mail : ikountourakis@mou.gr

β. κα Μπίζα Ευαγγελή

Τηλ. : 213 150 11 84

E-mail :empiza@mou.gr

γ. κ. Σωτηρόπουλος Αντώνης

Τηλ. : 213 150 11 81

E-mail : asotiropoulos@mou.gr

  1. Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας, Ενωσιακή Προτεραιότητα 5, η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ με τίτλο «ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ»,

Αριθμ. Πρωτ. : 1611//05.07.2019

ΑΔΑ : ΩΥΓ24653ΠΓ-ΗΝΚ 

Οι υποψήφιοι Δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις στο ΟΠΣ –ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με τη χρήση ατομικού κωδικού πρόσβασης (οδηγίες για την έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση logon.mnec.gr).

            Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 31η Δεκεμβρίου 2021.

Ενημέρωση και Πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από :

1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ

Μιχαλακοπούλου 103

115 27 Αθήνα

Τηλ.: 213 150 11 51

Fax : 210 777 40 90

www.alieia.gr

2. Το στέλεχος της μονάδας Β2’ της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ

κα. Διονυσοπούλου Ευαγγελία

Τηλ. : 213 150 11 75

E-mail : edionys@mou.gr

  1. Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας, Ενωσιακή Προτεραιότητα 5, η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ»,

Αριθμ. Πρωτ. : 1610//05.07.2019

ΑΔΑ : ΨΨΗ94653ΠΓ-ΧΩΔ

 Οι υποψήφιοι Δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις στο ΟΠΣ –ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με τη χρήση ατομικού κωδικού πρόσβασης (οδηγίες για την έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση logon.mnec.gr).

            Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 31η Δεκεμβρίου 2021.

Ενημέρωση και Πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από :

1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ

Μιχαλακοπούλου 103

115 27 Αθήνα

Τηλ.: 213 150 11 51

Fax : 210 777 40 90

www.alieia.gr

2. Το στέλεχος της μονάδας Β2’ της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ

κα. Διονυσοπούλου Ευαγγελία

Τηλ. : 213 150 11 75

E-mail : edionys@mou.gr

Επισημαίνεται ότι η αρμοδιότητα της διαχείρισης των Μέτρων του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 ανήκει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως μελετήσουν επισταμένως τις προσκλήσεις πριν την υποβολή αιτήσεων/προτάσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα μέτρα του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 και όπως δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

 Σημειώνεται ότι :

  • αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ δεν είναι δυνατό να υποβληθούν,
  • μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης χρηματοδότησης,
  • οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης χρηματοδότησης,
  • διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.