Ενημερώνουμε το ενδιαφερόμενο κοινό ότι εκδόθηκε απόφαση τροποποίησης – συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 1120/20.07.2017 (ΦΕΚ 2637/Β/27.07.2017) Υπουργικής Απόφασης “Όροι και ρυθμίσεις για την εφαρμογή και την υλοποίηση των Μέτρων 3.2.2, 4.2.4 & 6.2.3 – Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1465/14.06.2019 (ΦΕΚ 2484/Β/24.06.2019) όμοιά της, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) ΩΓ0Φ4653ΠΓ-ΖΛΘ.

Λόγω της εξαιρετικής σημαντικότητας του θέματος παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως μελετήσουν επισταμένως τις τροποποιήσεις / συμπληρώσεις επί των διαδικασιών που τους αφορούν.