Ενημερώνουμε το ενδιαφερόμενο κοινό ότι εκδόθηκε απόφαση τροποποίησης – συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 1121/20.07.2017 (ΦΕΚ 2286/Β/01.08.2017) Υπουργικής Απόφασης «Όροι και ρυθμίσεις για την εφαρμογή και την υλοποίηση του Μέτρου 3.4.4 – “Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας”», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1464/14.06.2019 (ΦΕΚ 2483/Β/24.06.2019) όμοιά της, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) 6ΟΚΟ4653ΠΓ-ΙΙΜ.

Λόγω της εξαιρετικής σημαντικότητας του θέματος παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως μελετήσουν επισταμένως τις τροποποιήσεις / συμπληρώσεις επί των διαδικασιών που τους αφορούν.