Ενημερώνουμε το ενδιαφερόμενο κοινό ότι εκδόθηκε απόφαση τροποποίησης – συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 1122/20.07.2017 (ΦΕΚ 2656/Β/28.07.2017) Υπουργικής Απόφασης “Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση των Μέτρων 3.1.8 – «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20 – «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1467/14.06.2019 (ΦΕΚ 2486/Β/2019) όμοιά της, της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014- 2020 με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) Ψ4ΣΚ4653ΠΓ-66Α.

Λόγω της εξαιρετικής σημαντικότητας του θέματος παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως μελετήσουν επισταμένως τις τροποποιήσεις / συμπληρώσεις επί των διαδικασιών που τους αφορούν.