Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια της αριθμ.1690/02.11.2017 (ΦΕΚ 3903/Β/06.11.2017) Απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με ΑΔΑ ΩΒΔ14653ΠΓ-ΧΘΝ και θέμα: Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου 6.1.10 «Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, υπογράφηκε από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων και αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ 7ΘΧΑ4653ΠΓ-ΜΜΑ),η αριθμ.1710/07.11.2017 Απόφαση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη πράξεων στο Μέτρο 6.1.10 «Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014 -2020.

Η αρμοδιότητα διαχείρισης του Μέτρου 6.1.10 του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 ανήκει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Στις προαναφερθείσες Αποφάσεις, μεταξύ άλλων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η ένταση ενίσχυσης, το ύψος αποζημίωσης, οι περιοχές εφαρμογής, η διαδικασία υποβολής και παραλαβής της αίτησης χρηματοδότησης, η διαδικασία υλοποίησης των πράξεων, οι υποχρεώσεις των τελικών δικαιούχων.

Ο ενδιαφερόμενος, έχοντας λάβει γνώση των παραπάνω, υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ aposyrsi.alieia.gr και μετά την οριστικοποίησή της θα παράγεται αποδεικτικό που θα πρέπει να υπογράφουν όλοι οι τυχόν ιδιοκτήτες του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους, όπως αυτοί αναφέρονται στην επαγγελματική άδεια του σκάφους και θα αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου υποβολής της αίτησής του για την ένταξη στο Μέτρο 6.1.10.

Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στην ιστοσελίδα aposyrsi.alieia.gr ορίζεται η :

09.11.2017 & ώρα 10.00

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στην ιστοσελίδα aposyrsi.alieia.gr ορίζεται η :

04.12.2017 & ώρα 15.00

Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PDF 384,99 KB18/08/21 03:59:11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 1,20 MB18/08/21 03:59:11
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (ΦΕΚ) PDF 453,00 KB18/08/21 03:59:12