Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών Διαβίβασης Δεδομένων ΣΔΕ VMS-ERS-AIS» ΤΟΥ ΜΕΤΡOΥ 6.6.1 «Έλεγχος και Επιβολή», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 939,58 KB19/08/21 07:44:02