Στις 23/11/2012 κατατέθηκε Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στο Δήμο Μελισσίων.

Ακολουθεί αντίγραφο του ρυμοτομικού σχεδίου.δημοκρατίας