Στις 25/2/2013 κατατέθηκε Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην οδό Παπανικολή, στο Δήμο Χαλανδρίου.

Ακολουθεί αντίγραφο του ρυμοτομικού σχεδίου.Όδευση Παπανικολή