Στις 13/01/2015 κατατέθηκε Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Δήμο Περιστερίου.

Ακολουθεί αντίγραφο του ρυμοτομικού σχεδίου.

ΟΔΕΥΣΗ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΟ