Στις 20/1/2013 κατατέθηκε Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Δήμο Πεντέλης.

Ακολουθεί αντίγραφο του ρυμοτομικού σχεδίου.Bas. Georgiou