Στις 05-05-2017 κατατέθηκε αίτηση άδειας εκσκαφής (από πάροχο), επί της Λεωφόρου Μαρκοπούλου και συγκεκριμένα κατά μήκος τομή μήκους 310 m. πλάτους 0,08 m. και βάθους 0,35  m. στο 4οχλμ. της Λ. Μαρκοπούλου (από Κορωπί προς Παιανία) και ενός φρεατίου καθαρών διαστάσεων 0,50Χ0,50 m και βάθους 0,50 m.

ΣΧΕΔΙΟ PNG 1,73 MB18/08/21 03:13:03