Στην Υπηρεσία μας κατατέθηκε Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Δήμο  Νίκαιας.

Ακολουθεί αντίγραφο του ρυμοτομικού σχεδίου.