Τα αρχεία που ακολουθούν αποτελούν σχέδια προτεινόμενων προτύπων αδειών
τομής.