Εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. 189/22614/27-01-2022 Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 ‘’Βιολογική Γεωργία’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης, βάσει και της 1ης Τροποποίησης, μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 31 Μαρτίου 2022 (31/03/2022) και ώρα 00:00, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κοινοτικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης μαζί με την 1η Τροποποίησή της, καθώς και η ΥΑ καθορισμού του Πλαισίου Εφαρμογής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 636,38 KB10/03/22 12:32:08
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ PDF 381,11 KB10/03/22 12:35:18
ΥΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PDF 368,26 KB10/03/22 12:36:03