Έχει δημοσιευτεί η με αριθμ. Πρωτ. 551/33033/18-02-2019 τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 4075.182059.31.12.2018 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 ‘Βιολογικές Καλλιέργειες’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.» με κωδικό ανάρτησης στο Διαύγεια 65Θ74653ΠΓ-ΧΩ2.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 28 Φεβρουαρίου 2019 (28/02/2019) και ώρα 00:01 έως και 28 Μαρτίου 2019 (28/03/2019) και ώρα 23:59.

Περισσότερα για την 4075.182059.31.12.2018 Πρόσκληση

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της τροποποιημένης Πρόσκλησης: