Εκδόθηκε η 1156/77424/11-04-2019 Εγκύκλιος με την οποία τροποποιείται και αντικαθίσταται η με αριθμ. Πρωτ. 500/24791/15-02-2018 Εγκύκλιος ως κάτωθι:

Σκοπός της εγκυκλίου είναι ο καθορισμός των λεπτομερειών στο πλαίσιο της με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 4310) σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν :

Α. Αίτημα Ανάκλησης Ένταξης Πράξης
Β. Αίτημα Τροποποίησης Πράξης

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου. Επίσης επισυνάπτονται η αρχική (500/24791/15-02-2018) Εγκύκλιος καθώς και η με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 Απόφαση.