Εκδόθηκε 2η τροποποίηση που αφορά σε ΠΑΡΑΤΑΣΗ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων μέχρι και 27-05-2022 ή 10-06-2022 κατά περίπτωση.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Τις Επιχειρησιακές Ομάδες (εφεξής Ε.Ο.) οι οποίες αποτελούν σχήματα συνεργασίας φορέων που έχουν ενταχθεί στη Δράση 1, των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5, να υποβάλλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο των Υπομέτρων :

16. 1 – 16.2: «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας»
Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας».
16.1 – 16.5: «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή»
Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα από 18/01/2022 έως και 18/03/2022 06/05/2022, για τις Ε.Ο. που έχουν ενταχθεί στη Δράση 1

έως 27/05/2022, για τις Ε.Ο. που έχουν ενταχθεί στη Δράση 1 σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 3444/08-09-2021 απόφαση ένταξης και την αριθ. πρωτ. 5018/30-11-2021 1η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της ΕΥΕ ΠΑΑ καθώς και με τις αποφάσεις ένταξης των Ειδικών Υπηρεσιών των Περιφερειών
και

–  έως 10/06/2022 για τις αιτήσεις στήριξης που εντάχθηκαν σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 924/30-03-2022 2η τροποποίηση της απόφασης ένταξης.

Όσες Ε.Ο. είναι στη διαδικασία ένταξης στη Δράση 1, η υποβολή των αιτήσεων στήριξης θα ξεκινά την επομένη της ημερομηνίας της Απόφασης Ένταξης στη Δράση 1 και μέχρι δύο μήνες.
Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του ΠΣΚΕ.

Ακολουθεί το κείμενο της Πρόσκλησης και της 1ης και 2ης Τροποποίησης που αφορά παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 1,18 MB10/01/22 12:52:03
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ PDF 252,45 KB15/03/22 08:04:10
2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ PDF 272,83 KB10/05/22 12:08:50