Έχει δημοσιευτεί η με αρ. πρωτ. 10210/19.11.18 2η τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης για το  Υπομέτρο 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» (Δράση 1 – Δράση 2) και για το Υπομέτρο 16.1 – 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» (Δράση 1 – Δράση 2) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020. (ΑΔΑ: ΩΤΚΝ4653ΠΓ-Δ08).

Επίσης δημοσιεύτηκε η με αρ. 9968/9-11-2018 2η Τροποποίηση ΥΑ Λεπτομερειών Εφαρμογής των παραπάνω Υπομέτρων.

Επισημαίνεται ότι – μεταξύ άλλων παρατάθηκε η προθεσμία οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης έως 3/12/2018 και ώρα 13.00, ενώ η καταληκτική ημερομηνία για τη δημιουργία νέων υποβολών αιτήσεων στήριξης με τη λήψη κωδικού πρότασης είναι η 23-11-2018.

Ακολουθούν τα κείμενα των παραπάνω Αποφάσεων:

3ηΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ PDF 632,13 KB18/08/21 07:03:18