1η Πρόσκληση
για την υποβολή προτάσεων παρεμβάσεων Δημόσιου Χαρακτήρα
Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020

ΜΕΤΡΟ 19: «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων)»

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»

ΔΡΑΣΕΙΣ:

19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές»

19.2.5: «Παρεμβάσεις για την βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα»

19.2.6: «Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών»

Το ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΕΙ

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

  • ΟΤΑ Α βαθμού και φορείς τους
  • Φορείς Δημοσίου Τομέα1
  • Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται σε κάθε τοπικό πρόγραμμα της ΟΤΔ.

Για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014 – 2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα.

Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής των Υποδράσεων: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος Δικτύου Συνεργασίας Νήσων Δήμων ΠΕ Αττικής. Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από τους εξής Δήμους:

– Δήμος Αγκιστρίου,

– Δήμος Αίγινας,

– Δήμων Κυθήρων,

– Δήμος Πόρου,

– Δήμος Σαλαμίνας,

– Δήμος Σπετσών,

– Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων,

– Δήμος Ύδρας.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν Πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Οι εν λόγω παρεμβάσεις παρέχονται δωρεάν στο ευρύ κοινό, ή η όποια χρηματική συνεισφορά από το κοινό καλύπτει μέρος μόνο του πραγματικού κόστους της δραστηριότητας, δεν μεταβάλει τον μη οικονομικό της χαρακτήρα και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποζημίωση για την παρεχόμενη υπηρεσία.

Η ένταση ενίσχυσης φτάνει στο 100%.

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS), συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά /έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ.

Η υπογεγραμμένη αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην ΟΤΔ «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ», στη διεύθυνση Φίλωνος 91, Πειραιάς, ΤΚ 18535. Η υποβολή τους γίνεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης στο ΟΠΣΑΑ.

Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων είναι από 14-5-2018 μέχρι 27-7-2018.

Ακολουθεί το κείμενο της Πρόσκλησης καθώς και Περίληψη της Πρόσκλησης, τα οποία είναι επίσης διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ. www.atticalag.gr και στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr.

Περίληψη της Πρόσκλησης PDF 1,69 MB18/08/21 06:07:23
Πρόσκληση PDF 1,27 MB18/08/21 06:07:23