Εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. 484698/09-07-2020 Απόφαση 3ης Τροποποίησης της Απόφασης Ανάρτησης Πινάκων Αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, για ένταξη στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014–2020 στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής.

Ακολουθεί το κείμενο της Απόφασης: