Τροποποιήσεις της υπ’ αριθ. 13849/14-12-2017 (ΦΕΚ 4543/Β/21-12-2017) Πρόσκλησης.


Πρόσκληση: 


1η Τροποποίηση Πρόσκλησης

Σύμφωνα με την 2431/21-2-2018 (ΦΕΚ 1136/Β/28-3-2018) Απόφαση του Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, τροποποιούνται οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων και συγκεκριμένα:

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του πρώτου σταδίου, ορίζεται η 02/05/2018.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του δευτέρου σταδίου ορίζεται η 05/06/2018.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου, ορίζεται η 20/06/2018.

Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λπ. στις ΔΑΟΚ καθορίζεται η 18/05/2018.

Περισσότερα για την πρόσκληση για τα ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ μπορείτε να βρείτε σε αυτό το σύνδεσμο.

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης

Με δεδομένο ότι σε πέντε Περιφέρειες της Χώρας παράλληλα με την προκήρυξη των σχεδίων βελτίωσης βρισκόταν σε ισχύ και πρόκληση υποβολής προτάσεων για το υπομέτρο 6.1 (Νέοι Γεωργοί), χορηγείται παράταση των ημερομηνιών υποβολής με στόχο τη διευκόλυνση τους στην υποβολή προτάσεων ένταξης στα σχέδια βελτίωσης. Επομένως ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή:

α) του πρώτου σταδίου της αίτησης, ορίζεται η 5/6/2018.

β) αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λπ. στις ΔΑΟΚ καθορίζεται η 18/06/2018.

γ) του δευτέρου σταδίου της αίτησης ορίζεται η 5/7/2018.

δ) του φυσικού φακέλου ορίζεται η 20/7/2018.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την Πρόσκληση των Σχεδίων Βελτίωσης

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-7-5-2018 PDF 439,92 KB24/08/22 12:48:06

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης

Η αλλαγή συνίσταται στην Παράταση της Δυνατότητας Οριστικοποίησης του 1ου Σταδίου έως τις 5-7-2018. Συγκεκριμένα:

α) Ως καταληκτική ημερομηνία για τη δημιουργία νέων υποβολών ορίζεται η 05/06/2018. Η δημιουργία νέας υποβολής γίνεται στη συνέχεια της απόδοσης όνομα χρήστη και κωδικού για πρόσβαση στο www.ependyseis.gr, όπου ο υποψήφιος, μέσα από το μενού του συστήματος, επιλέγει ‘‘Νέα Υποβολή’’. Η επιτυχής ολοκλήρωση της ενέργειας «Νέα Υποβολή» καταλήγει στη δημιουργία από το σύστημα ενός πενταψήφιου αριθμού ύστερα από το αρκτικόλεξο ΣΒΕΛ (π.χ. ΣΒΕΛ-27151).

β) Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής τόσο του πρώτου όσο και του δευτέρου σταδίου ορίζεται η 05/07/2018

γ) Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου, ορίζεται η 20/07/2018

δ) Δεν έχει τροποποιηθεί η Παράγραφος 13 του Άρθρου 12, οπότε ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λπ. στις ΔΑΟΚ παραμένει η 18/06/2018.

4η Τροποποίηση Πρόσκλησης

Η αλλαγή συνίσταται στην παράταση της ημερομηνίας οριστικοποίησης τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου σταδίου έως τις 29/08/2018. Συγκεκριμένα:

α) Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής τόσο του πρώτου όσο και του δευτέρου σταδίου ορίζεται η 29 30/08/2018 και ώρα 13.00

β) Αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως τις 26/08/2018

γ) Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου, ορίζεται η 14/09/2018

δ) Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λπ. στις ΔΑΟΚ ορίζεται η 16/07/2018

Η καταληκτική ημερομηνία για τη δημιουργία νέων υποβολών (05/06/2018) έχει παρέλθει.


5η Τροποποίηση Πρόσκλησης

Τροποποιήθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ως εξής:

  • ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) τόσο του πρώτου όσο και του δευτέρου σταδίου και ορίζεται η 14/9/2018 και ώρα 13:00 ενώ αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως τις 10/9/2018.
  • ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η 1/10/2018.
  • ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λ.π. στις ΔΑΟΚ ορίζεται η 30/8/2018.


6η Τροποποίηση Πρόσκλησης

Τροποποιήθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ως εξής:

  • ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) τόσο του πρώτου όσο και του δευτέρου σταδίου και ορίζεται η 2/10/2018 και ώρα 13:00 ενώ αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως τις 27/9/2018.
  • ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η 9/10/2018.


7η Τροποποίηση Πρόσκλησης


8η Τροποποίηση Πρόσκλησης

Η επιλεξιμότητα των επενδύσεων καθώς και ο έλεγχος της ηλικίας, ως κριτήριο επιλογής ή/και ως κριτήριο επιλεξιμότητας ή/και ως κριτήριο καθορισμού της έντασης ενίσχυσης ή/και ως κριτήριο βαθμολογίας ξεκινά από την ημερομηνία ηλεκτρονικής οριστικοποίησης της ανωτέρω αίτησης.

9η Τροποποίηση Πρόσκλησης

Με την υπ’ αριθ. 312/22-01-2020 απόφαση τροποποιήθηκε η δημόσια δαπάνη που ανέρχεται σε 600.000.000 € και κατανέμεται στις Περιφέρειες της Χώρας, ανά δράση και κατηγορία δικαιούχων ως εξής:

Πίνακας 1.2 Κατανομή δημόσιας δαπάνης στη Δράση 4.1.3

Περιφέρεια

Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα

Συλλογικά σχήματα

Αν. Μακ. & Θράκης

1.182.834

226.845

Αττικής

53.875

Βορείου Αιγαίου

234.924

Δυτικής Ελλάδας

300.726

15.577

Δυτ. Μακεδονίας

1.192.194

315.556

Ηπείρου

317.719

265.801

Θεσσαλίας

2.837.642

342.687

Ιονίων Νήσων

17.100

43.200

Κεν. Μακεδονίας

4.122.590

954.577

Κρήτης

152.917

166.448

Νοτίου Αιγαίου

471.113

Πελοποννήσου

215.537

9.397

Στερεάς Ελλάδας

1.335.666

134.311

Σύνολο Χώρας

12.434.837

2.474.399

Πίνακας 1.1 Κατανομή δημόσιας δαπάνης στη Δράση 4.1.1

Περιφέρεια

Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα

Συλλογικά σχήματα

Αν. Μακ. & Θράκης

60.085.955

13.921.057

Αττικής

7.186.018

416.950

Βορείου Αιγαίου

45.122.197

861.331

Δυτικής Ελλάδας

46.020.649

1.417.684

Δυτ. Μακεδονίας

33.810.037

9.984.280

Ηπείρου

22.812.683

2.090.330

Θεσσαλίας

54.150.141

7.743.084

Ιονίων Νήσων

3.543.867

522.901

Κεν. Μακεδονίας

115.981.691

27.128.999

Κρήτης

39.256.141

1.139.703

Νοτίου Αιγαίου

11.982.547

Πελοποννήσου

43.471.654

552.625

Στερεάς Ελλάδας

34.998.630

889.610

Σύνολο Χώρας

518.422.210

66.668.554

10η Τροποποίηση Πρόσκλησης

11η Τροποποίηση Πρόσκλησης

12η Τροποποίηση Πρόσκλησης