Εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. 327023/23-4-2021 απόφαση ένταξης πράξεων στη Δράση 4.2.1 “Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» του Υπομέτρου 4.2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθεί η Απόφαση: