Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 228602/23-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΘ87Λ7-ΣΒΤ) Απόφαση Έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.2.1 [Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων
με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)] του ΠΑΑ 2014-2020.

Η Απόφαση αφορά αιτήσεις στήριξης για επενδύσεις προύπολογιαμού < 600.000 €, που έγιναν στην Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 392443/18-07-2019 (ΑΔΑ: Ψ3ΤΒ7Λ7-ΒΦ2) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Αττικής.

Εγκρίθηκαν 26 αιτήσεις στήριξης για ενίσχυση συνολικού προϋπολογισμού 11.987.511,88 € και συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 4.795.004,76 €, ενώ 2 προτάσεις κρίθηκαν ως μη παραδεκτές.