Για διευκόλυνση των υποψηφίων της Πρόσκλησης της Περιφέρειας Αττικής για τη Δράση 4.2.1 “Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) (γεωργικό προϊόν)”, παραθέτουμε όλο το σχετικό θεσμικό πλαίσιο (Υπουργική Απόφαση, τροποποιήσεις, Εγκυκλίους) και τα Υποδείγματα.

Τα παραπάνω αφορούν και τους μελλοντικούς ενταγμένους στο Μέτρο, όσο αφορά στη διαδικασία υλοποίησης και πληρωμών.

ΥΑ 593_37447-4.2 PDF 1,58 MB18/08/21 09:04:14
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ 593_37447-4.2  PDF 309,21 KB18/08/21 09:04:14
2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ 593_37447-4.2  PDF 669,49 KB18/08/21 09:04:14
3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ 593_37447-4.2  PDF 361,33 KB18/08/21 09:04:14
4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ 593_37447-4.2  PDF 366,95 KB18/08/21 09:04:14
5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ 593_37447-4.2  PDF 138,73 KB18/08/21 09:04:14
6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ 593_37447-4.2  PDF 259,91 KB18/08/21 09:04:14
(Ε_3) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ DOC 34,50 KB18/08/21 09:04:14
7η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ 593_37447-4.2 PDF 215,79 KB18/08/21 09:04:14
8η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ 593_37447_4.2 PDF 394,80 KB18/08/21 09:04:14
9η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ 593_37447_4.2 PDF 917,72 KB18/08/21 09:04:14