Ακολουθεί η με αρ. 885730/16-09-2022 απόφαση συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής Ενδικοφανών Προσφυγών στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του ΠΑΑ 2014-2020, κατά τη μεταβατική περίοδο 2021: