Εκδόθηκε η με αρ. 119/20-1-22 ΥΑ «1η Τροποποίηση της με αρ. 3764/24-9-21 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022″ (Β΄4456)» 

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης:

1η Τροποποίηση ΥΑ PDF 527,95 KB16/02/22 02:02:47
2η Τροποποίηση ΥΑ PDF 3,09 MB23/08/22 01:34:03