Έχουν εκδοθεί οι εξής Αποφάσεις:

1. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4239/26-7-2017 απόφαση ένταξης στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του ΠΑΑ 2014-2020.

Η δημόσια δαπάνη των πράξεων ανέρχεται σε 1.243.500 € και θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

2. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 538/5-2-2018 τροποποίηση της απόφαση ένταξης στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του ΠΑΑ 2014-2020.

Η δημόσια δαπάνη των πράξεων ανέρχεται σε 1.375.000 € και θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

3. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 6581/30-11-2018 απόφαση ένταξης στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του ΠΑΑ 2014-2020.

4. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 167010/9-5-2019 τροποποίηση της απόφαση ένταξης στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του ΠΑΑ 2014-2020.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο των αποφάσεων όπου είναι αναρτημένοι οι Πίνακες με τα ονόματα των Δικαιούχων και την επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη για τον καθένα, καθώς και οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις τους, οι οποίες εκκινούν την ημερομηνία Έκδοσης των εν λόγω Αποφάσεων: