Έχουν εκδοθεί οι εξής Αποφάσεις:

1. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4029/14-7-2017 απόφαση ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο πλαίσιο της στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του ΠΑΑ 2014-2020.

Συγκεκριμένα η απόφαση περιλαμβάνει:

1. Πίνακας δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον
δικαιολογητικών. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 70 δικαιούχους συνολικού ποσού δημόσιας
δαπάνης 1.280.000 €.
2. Πίνακας εν δυνάμει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον
δικαιολογητικών. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 5 δικαιούχους συνολικού ποσού δημόσιας
δαπάνης 95.000 €.
3. Πίνακας Απορριπτόμενων με 12 μη επιλέξιμες αιτήσεις υποψηφίων. με 12 μη επιλέξιμες αιτήσεις υποψηφίων.

2. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 196/17-01-2018 επικαιροποιημένη απόφαση ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο πλαίσιο της στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του ΠΑΑ 2014-2020.

Συγκεκριμένα η απόφαση περιλαμβάνει:
1. Πίνακας δικαιούχων
Ο Πίνακας περιλαμβάνει 75 δικαιούχους συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 1.375.000 €.
2. Πίνακας Απορριπτόμενων με 12 μη επιλέξιμες αιτήσεις υποψηφίων.

3. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 6478/26-11-2018 τροποποίηση της απόφασης ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του ΠΑΑ 2014-2020.

Συγκεκριμένα η απόφαση περιλαμβάνει:
1. Πίνακας δικαιούχων
Ο Πίνακας περιλαμβάνει 70 δικαιούχους συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 1.262.500 €.

2. Πίνακας εν δυνάμει δικαιούχων
Ο Πίνακας περιλαμβάνει 4 δικαιούχους συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 68.000 €.

3. Πίνακας Απορριπτόμενων με 8 μη επιλέξιμες αιτήσεις υποψηφίων.

4. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 135999/23-4-2019 επικαιροποιημένη απόφαση ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του ΠΑΑ 2014-2020.

Συγκεκριμένα η απόφαση περιλαμβάνει:
1. Πίνακας δικαιούχων
Ο Πίνακας περιλαμβάνει 75 δικαιούχους συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 1.333.000 €.

2. Πίνακας Απορριπτόμενων με 7 μη επιλέξιμες αιτήσεις υποψηφίων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο των αποφάσεων: