Αναρτήθηκαν οι επικαιροποιημένοι Πίνακες Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για το Υπομέτρο 6.1 “Νέοι Γεωργοί”, με ΑΔΑ: 6Β8Ζ7Λ7-ΒΚΕ.

Συγκεκριμένα έχει αναρτηθεί:
1. Πίνακας δικαιούχων
Ο Πίνακας περιλαμβάνει 75 δικαιούχους συνολικού ποσού δημόσιας
δαπάνης 1.375.000 €.
2. Πίνακας Απορριπτόμενων με 12 μη επιλέξιμες αιτήσεις υποψηφίων.

Ακολουθεί ολόκληρη η Απόφαση: