1η Τροποποίηση 2ης Πρόσκλησης 

Με την υπ αριθ. 3052/13-4-2018 Απόφαση του Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα υποβολής των αιτήσεων στήριξης της 2ης πρόσκλησης για το Μέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” ως εξής:

  • Ως περίοδος για την απόκτηση ονόματος και κωδικού χρήστη για καταχώρηση αίτησης στήριξης ορίζεται η περίοδος από 15-3-2018 έως και 16-4-2018.

  • Ως περίοδος σύνταξης και οριστικοποίησης των αιτήσεων στήριξης από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής αιτήσεων στήριξης ορίζεται η περίοδος από 15-3-2018 έως και 3-5-2018.

  • Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 20-4-2018.

  • Η υποβολή των φυσικών φακέλων υποψηφιότητας πραγματοποιείται έως τις 17/5/2018 στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.

 Με την ίδια Απόφαση, τροποποιείται και το Άρθρο 4 της 2ης πρόσκλησης για το Μέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών”, προσθέτοντας το εξής εδάφιο:

«Για την εφαρμογή του υπομέτρου 6.1, κατά παρέκκλιση του πίνακα τυπικών αποδόσεων Ζωικής Παραγωγής του Παραρτήματος ΙΙ «Συντελεστές τυπικής απόδοσης» της παρούσας, οι τυπικές αποδόσεις των λοιπών προβατοειδών και λοιπών αιγοειδών δύνανται να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό της συνολικής τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης ανεξάρτητα από την απουσία ή ύπαρξη στην εκμετάλλευση θηλυκών προβατοειδών αναπαραγωγής ή θηλυκών αιγοειδών αναπαραγωγής αντίστοιχα.»

Περισσότερες πληροφορίες για τη 2η Πρόσκληση για το Μέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών”

Ακολουθεί ολόκληρο το Δελτίο Τύπου και το ΦΕΚ1481/Β/2018:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PDF 69,86 KB18/08/21 04:33:06

2η Τροποποίηση 2ης Πρόσκλησης 

Σύμφωνα με τη 2η Τροποποίηση, η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται για την Περιφέρεια Αττικής σε 1.325.000€.