Εκδόθηκαν οι:

  • αρ. 3863/27-5-2019 «3η Τροποποίηση της αρ. 592/23-1-2019 Απόφασης «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020».
  • αρ. 3980/30-5-2019 «4η Τροποποίηση της αρ. 592/23-1-2019 Απόφασης «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020».

Με την  3η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στο υπομέτρο 6.3, λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των εισοδημάτων τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος των υποψηφίων όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί έως και τις 4 Δεκεμβρίου 2018.

Με την 4η Τροποποίηση η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ παρατείνεται μέχρι 25 Ιουνίου 2019 13:00.

 

Με αφορμή την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας και προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί με τις ηλεκτρονικές οριστικοποιήσεις στο παρελθόν, επισημαίνονται από την ΕΥΕ ΠΑΑ προς τους μελετητές τα εξής:

  1. Δεν υπάρχει η δυνατότητα οριστικοποίησης προτάσεων μετά την εκπνοή της προθεσμίας (δηλ. μετά την μία το μεσημέρι της 25ης Ιουνίου). Δεν μπορεί να γίνει εξαίρεση για κανέναν λόγο, όσο σημαντικός και αν είναι αυτός. Επειδή στο παρελθόν, έχουν υποβληθεί αιτήματα εκπρόθεσμης οριστικοποίησης (χωρίς να ικανοποιηθούν) με αιτιολογίες που υποστηρίζεται ότι ξεφεύγουν από την ευθύνη του μελετητή (π.χ. τεχνικό πρόβλημα στην γραμμή του ΟΤΕ την τελευταία μέρα, διακοπή ρεύματος την τελευταία ώρα, πατήθηκε το κουμπί οριστικοποίησης αλλά το σύστημα δεν οριστικοποίησε την αίτηση), συνιστάται να μην αφήσουν οριστικοποιήσεις για την τελευταία ή την προτελευταία μέρα καθώς οτιδήποτε έκτακτο συμβεί τότε δεν μπορεί να θεωρηθεί ως γεγονός ανώτερης βίας από τη στιγμή που η υποβολή τρέχει επί μήνες. Είναι στην ευθύνη του μελετητή να λάβει υπόψη ότι τέτοια έκτακτα περιστατικά συμβαίνουν. Συνεπώς πρέπει ο καθένας να προγραμματίσει τις εργασίες του λαμβάνοντας υπόψη στον προγραμματισμό του αυτές τις πιθανότητες.

Ως προς το ενδεχόμενο να έχει πατηθεί η οριστικοποίηση αλλά η εντολή αυτή να μην έφτασε ποτέ στον server της ΜΟΔ, προκειμένου να μην υπάρξουν αντίστοιχα προβλήματα στο μέλλον, συνιστάται στους μελετητές, κατά προτίμηση όχι την τελευταία μέρα, να κάνουν log in σε όλες τις αιτήσεις τους προκειμένου να διαπιστώσουν αν έχουν πράγματι οριστικοποιηθεί.

  1. Έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν να υποβάλλονται αιτήσεις στις οποίες η υφιστάμενη κατάσταση (Καρτέλα III-1) ή και η μελλοντική (Καρτέλα ΙΙΙ-2), να είναι κενή με συνέπεια οι αιτήσεις να απορρίπτονται. Είναι γνωστό ότι πολλοί συνάδερφοι έχουν εργαστεί με εξωτερικό λογισμικό το οποίο στη συνέχεια συμπληρώνει την ηλεκτρονική υποβολή στο ependyseis.gr χωρίς (προφανώς) να επεμβαίνει στις καρτέλες ΙΙΙ-1 και ΙΙΙ-2. Ωστόσο είναι στην ευθύνη του μελετητή να έχει περάσει από όλες τις καρτέλες του ependyseis.gr προκειμένου να διαπιστώσει ότι η αίτηση που υπογράφει είναι πλήρης. Στην περίπτωση που η υφιστάμενη κατάσταση (ή η μελλοντική) δεν έχει συμπληρωθεί, πρέπει να πατήσει το σχετικό κουμπί με το οποίο γίνεται ξανά η αποστολή των στοιχείων του ΟΣΔΕ στο ΠΣΚΕ και να ελέγξει την επιτυχία της ενέργειας. Καθώς αιτήματα από-οριστικοποίησης θα γίνονται δεκτά στην προθεσμία που αναλύεται στην επόμενη παράγραφο, ο έλεγχος αυτός πρέπει να γίνει πριν την οριστικοποίηση.
  2. Αιτήματα από-οριστικοποίησης θα γίνονται δεκτά μέχρι και την τρίτη εργάσιμη πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας οριστικοποίησης της αίτησης, δηλαδή μέχρι και την 20η Ιουνίου 2019, στις δώδεκα το βράδυ, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του θεσμικού πλαισίου.

 

Περισσότερα για την Πρόσκληση του Υπομέτρου 6.3

 

Επισυνάπτονται τα πλήρη κείμενα των Αποφάσεων: