Με την παρούσα, σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε τo υπ’ αριθ. 278/377939/12.12.2022  (Α∆Α: ΩΧ1Μ4653ΠΓ-ΛΟ4) έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τo οποίo αφορά στη Διακοπή αλιείας Τόννου (BFT) λόγω εξάντλησης Εθνικής Ποσόστωσης.

Επισημαίνουμε ότι κατόπιν τούτου, διακόπτεται η διενέργεια αλιείας Τόννου (BFT) και οι αλιευτικές δραστηριότητες καθώς και η διαδικασία εκφόρτωσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 24:00.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 110,88 KB13/12/22 02:27:33