Με την παρούσα, σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1273/117793/5-5-2022 (ΦΕΚ Β΄2308/11-5-2022) (ΑΔΑ Ω5ΝΔ4653ΠΓΤΚΠ) Υπουργική Απόφαση σχετικά με «Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία ειδών φούσκας του γένους Microcosmus spp.

Επισημαίνουμε ότι η εν λόγω ρύθμιση μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή μόνο μετά από την έναρξη ισχύος/εφαρμογής της διοικητικής πράξης καθορισμού και κατηγοριοποίησης των περιοχών παραγωγής του είδους.