Στη θέση Στενό Αγίου Γεωργίου, Δήμου Σαλαμίνας, ΠΕ Νήσων Περιφέρειας Αττικής.

Με την παρούσα, σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το υπ’ αρ. 120798/21.11.2022 (ΑΔΑ: ΨΑ1ΣΟΡ1Κ-0ΗΠ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το οποίο αφορά στην κήρυξη άγονου του 1ου πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού και ορισμό ημερομηνίας διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού, με το σύστημα των προφορικών προσφορών μέχρι αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή σε ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Χαλκοκονδύλη 15, Τ.Κ. 104 32) την 30.11.2022, ημέρα Τετάρτη, με ώρα προσέλευσης των ενδιαφερομένων από 09:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. και ώρα υλοποίησης του διαγωνισμού από τις 10:30 π.μ. έως τις 12:30 μ.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 107,19 KB22/11/22 10:08:16