Με την παρούσα, σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το υπ’ αριθ. 117032/08.11.2022 (ΑΔΑ: 6ΒΓΟΟΡ1Κ-ΩΦΨ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το οποίο αφορά στην προκήρυξη πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού, με το σύστημα των προφορικών προσφορών μέχρι αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή σε ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Χαλκοκονδύλη 15, Τ.Κ. 104 32) την 16.11.2022, ημέρα Τετάρτη, με ώρα προσέλευσης των ενδιαφερομένων από 09:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. και ώρα υλοποίησης του διαγωνισμού από τις 10:30 π.μ. έως τις 12:30 μ.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.