Με αφορμή τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ΚΥΑ 5579/158054/20-06-2022 (ΦΕΚ Β ́3114) με θέμα: «Καθορισμός των τελών για τους επισήμους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 (L095), που διεξάγονται για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τη φυτοϋγεία» επισημαίνουμε τα σημαντικότερα σημεία της

 1. Με την ΚΥΑ 5579/158054/20-06-2022 (ΦΕΚ Β ́3114) αντικαθίσταται η υπ ́ αριθμ. 289666/2008 (ΦΕΚ Β ́1159) ΚΥΑ η οποία καθόριζε τα φυτοϋγειονομικά τέλη που καταβάλλονταν κατά την πραγματοποίηση των φυτοϋγειονομικών ελέγχων σε εισαγόμενα, εξαγόμενα και διακινούμενα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα
 2. Κατηγορίες τελών:

  ✓ Για την κάλυψη των δαπανών από τους επίσημους ελέγχους (έλεγχοι εγγράφων, έλεγχοι ταυτότητας, μακροσκοπικοί και εργαστηριακοί έλεγχοι) σε φορτία φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που εισέρχονται στην Ένωση

  ✓ Για την έγκριση ή μη του περιεχομένου και του τύπου του πιστοποιητικού φυτοϋγείας εξαγωγής ή του πιστοποιητικού φυτοϋγείας επανεξαγωγής (Re-export Certificate) ή του προεξαγωγικού πιστοποιητικού (Pre-export Certificate) που συνοδεύει ένα φορτίο φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που προορίζεται να εξαχθεί σε τρίτη χώρα

  ✓ Για την έκδοση εντύπου τεκμηρίωσης (καταγραφής) των επίσημων φυτοϋγειονομικών ελέγχων μεταξύ των αρμοδίων αρχών με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού της ανωτέρω παραγράφου

  ✓ Για τη διαπίστωση τήρησης των ουσιαστικών απαιτήσεων για την έκδοση ή αντικατάσταση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου

  ✓ Για την κάλυψη των δαπανών των επίσημων ελέγχων και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων που διενεργούνται κατόπιν καταγγελίας, όταν οι έλεγχοι αυτοί οδηγήσουν στην επιβεβαίωση της μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τη φυτοϋγεία

 3. Σε περίπτωση μη καταβολής των φυτοϋγειονομικών τελών, αναστέλλεται η διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων και απαγορεύεται η εισαγωγή, εξαγωγή ή η διακίνηση και διάθεση των υπό έλεγχο φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων
 4. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της νέας Κ.Υ.Α. δεν επιβαρύνονται με φυτοϋγειονομικά τέλη:
  ❖ κόνδυλοι πατάτας που προορίζονται για φύτευση και σπόροι προς σπορά των παρ. 5 έως 9 του Παραρτήματος XIII του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072, όταν το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο συνδυάζεται με την καρτέλα πιστοποίησης.
  ❖ όταν εκδίδεται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο σε αντικατάσταση πιστοποιητικού φυτοϋγείας στους Συνοριακούς Σταθμούς Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Χώρας μας, σύμφωνα με το άρθρο 94 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031,
  ❖ οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) που ανήκουν ή εποπτεύονται από το κράτος ή από ΟΤΑ,
  ❖ οι επίσημοι έλεγχοι και οι άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται στις νησιωτικές περιοχές, εκτός των νήσων Εύβοιας και Κρήτης:
  ✓ για την έκδοση ή μη πιστοποιητικού φυτοϋγείας εξαγωγής ή πιστοποιητικού φυτοϋγείας επανεξαγωγής ή προεξαγωγικού πιστοποιητικού και
  ✓ για την έγκριση ή μη του περιεχομένου και του τύπου φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου ή φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου αντικατάστασης.
 5. Θεσπίζονται τέλη εργαστηριακών ελέγχων για τα επίσημα δείγματα που λαμβάνονται από τους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές της χώρας. Τα τέλη για τους εργαστηριακούς ελέγχους θα καταβάλλονται από τους υπόχρεους κατευθείαν στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
 6. Τα φυτοϋγειονομικά τέλη έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την χρηματοδότηση των επισήμων ελέγχων και άλλων επισήμων δραστηριοτήτων του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625
 7. Τα φυτοϋγειονομικά τέλη αναπροσαρμόζονται (αυξάνονται)
 8. Η είσπραξη των τελών διενεργείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου (e-paravolo) ακολουθώντας στην ηλεκτρονική δ/νση: www1.gsis.gr/gsisapps/eparavolo/create.htm τη διαδρομή: Φορέας Δημοσίου (Αγροτική Ανάπτυξη/Προστασία Φυτικής Παραγωγής), Κατηγορία Παραβόλου, Τύπος Παραβόλου
 9. Το ύψος των φυτοϋγειονομικών τελών και οι κωδικοί των αντίστοιχών παραβόλων που αφορούν τις εξαγωγές φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων διαμορφώνονται ως εξής:
  Τύπος ΠιστοποιητικούΚωδικός eΠαραβόλουΎψος Φυτοϋγειονομικού Τέλους/Αποστολή
  Πιστοποιητικό Φυτοϋγειας2140 50€
  Πιστοποιητικό Φυτοϋγειας Επανεξαγωγής
  2141 50€
  Προεξαγωγικό Πιστοποιητικό
  214550€
  Εντύπου τεκμηρίωσης (καταγραφής) των επίσημων φυτοϋγειονομικών ελέγχων214650€

    

 10. Τα φυτοϋγειονομικά τέλη για τους επίσημους ελέγχους και άλλες δραστηριότητες παρουσιάζονται αναλυτικά στα Παραρτήματα I-IV της ΚΥΑ 5579/158054/20-06-2022 (ΦΕΚ Β ́3114)
 11. Για την είσπραξη των φυτοϋγειονομικών τελών, επίσημος υπάλληλος των φυτοϋγειονομικών υπηρεσιών προσδιορίζει το ύψος της οφειλής και βεβαιώνει την οφειλή την οποία υποχρεούται να καταβάλει ο υπόχρεος, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος V της ΚΥΑ 5579/158054/20- 06-2022 (ΦΕΚ Β ́3114).
 12. Για να χρησιμοποιηθεί-κατατεθεί ένα e-παράβολο στην αρμόδια υπηρεσία, είναι απαραίτητο να έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του. Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής αφορά το χρονικό διάστημα που μπορεί να πληρωθεί ένα e-παράβολο από τον συναλλασσόμενο. Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία χρήσης για ένα παράβολο που έχει πληρωθεί. Μετά την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής, το e-παράβολο που δεν έχει πληρωθεί ακυρώνεται και δεν μπορεί να πληρωθεί ή να χρησιμοποιηθεί.
 13. Αντίγραφο του e-Παραβόλου και του παραστατικού καταβολής των αναλογούντων τελών αποστέλλεται από τον υπόχρεο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, ηλεκτρονικά ή με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής, στην αρμόδια κατά τόπο υπηρεσία, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενοι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι. Συνημμένο: 1. η υπ’ αριθμ. 5579/158054/20-06-2022 (ΦΕΚ Β ́3114) ΚΥΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΦΕΚ