Ενημερώνουμε το ενδιαφερόμενο κοινό για την έκδοση της αριθμ. 120/245073/07.09.2020 (Β΄3837) Απόφασης Τροποποίησης κοινής υπουργικής απόφασης περί «Χορήγησης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (deminimis) στον τομέα της Αλιείας στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L 190/45, 28.06.2014)» υπ’ αρ. 94/165904 της 23/06/2020 Β’ 2648.

Συγκεκριμένα τροποποιείται η υπ’ αρ. 94/165904 ης 23/06/2020 (Β’ 2648) Απόφαση ως ακολούθως:

Άρθρο 1

1. Το σημείο 16 του Προοιμίου τροποποιείται ως εξής :

«Την ανάγκη στήριξης των Αλιέων σε όλη την Επικράτεια οι οποίοι υπέστησαν ζημία λόγω των νομικών περιορισμών που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού και της συνακόλουθης διακοπής σχεδόν του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων με κυβερνητικές αποφάσεις για το χρονικό διάστημα από 13/03/2020 έως 25/05/2020».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης τροποποιείται ως εξής:

«Δικαιούχοι κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στο πλαίσιο της παρούσας είναι οι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών της Επικράτειας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) αναλογικά με το ποσοστό ιδιοκτησίας τους, εφ’ όσον τα σκάφη τους διαθέτουν αλιευτική άδεια σε ισχύ κατά το έτος 2020 και δραστηριοποιούνται στην παράκτια αλιεία και οι οποίοι υπέστησαν ζημία λόγω των νομικών περιορισμών που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού κατά το έτος 2020».

3. Στο άρθρο 2 προστίθεται παρ. 3 ως ακολούθως:

Στις περιπτώσεις μεταβολών, μεταβιβάσεων η ενίσχυση καταβάλλεται στον πλοιοκτήτη ο οποίος κατέχει το σκάφος σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Εθνικού Αλιευτικού Μητρώου (ΕΑΜ) μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Άρθρο 2

Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η αίτηση/δήλωση του παραρτήματος της παρούσας απόφασης υποβάλλεται έως τις 30-9-2020.»

Τέλος διευκρινίζεται ότι η ενίσχυση de minimis, στο πλαίσιο της αριθμ. 94/165904/2020 (ΦΕΚ 2648 Β) ΚΥΑ όπως ισχύει, δεν αποτελεί συνολικά ή εν μέρει, το ίδιο αντικείμενο με τις πράξεις προσωρινής παύσης που θα ενισχυθούν μέσω ΕΠΑΛΘ και ως εκ τούτου οι πράξεις προσωρινής παύσης είναι επιλέξιμες, ανεξάρτητα της υποβολής αίτησης ή και χρηματοδότησης de minimis στο πλαίσιο της σχετικής ΚΥΑ http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-/grafeiotypou/deltiatypou/10332-enhm-sim-100920)

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 358,25 KB19/08/21 07:14:44