Υπενθυμίζεται στο ενδιαφερόμενο κοινό η υποχρέωση που θέτει η έκδοση του Ν. 4597/2019 (ΦΕΚ 35Α) και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 32 αυτού «Ρυθμίσεις θεμάτων αλιείας» με το οποίο τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, άρθρα του Β.Δ.666/1966. Στο σημείο β της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου, αναφέρεται ότι «Οι άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 1, ανανεώνονται ανά διετία κατά το τελευταίο τρίμηνο του δευτέρου έτους της ισχύος τους, από τις αρμόδιες Αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 3, εφόσον κατά τη διετή περίοδο ισχύος τους και μέχρι την έναρξη του τριμήνου οι αλιείς έχουν ανταποκριθεί στην υποχρέωσή τους για υποβολή στοιχείων της δραστηριότητάς τους σχετικά με την αλιεία, τα αλιευθέντα είδη και τη συνολική παραγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 4 της 2287/40083/7.4.2015 (Β΄ 695) απόφασης. Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει, πριν από την 1η Οκτωβρίου εκάστου έτους, τις αρμόδιες αρχές για τα υπόχρεα αλιευτικά σκάφη που εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και μπορούν να ανανεώσουν την ισχύ της άδειάς τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούνται όλοι οι υπόχρεοι αλιείς όπως ανταποκριθούν έγκαιρα, αν δεν το έχουν ήδη κάνει, στην εν λόγω υποχρέωσή τους.