Σχετικά με τη διακίνηση στην Επικράτειαπατατόσπορου Κοινοτικής ή Ελβετικής προέλευσης σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:
  1. Ο πατατόσπορος θα πρέπει να συνοδεύεται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο (Παράρτημα XIII, σημείο 7, ΕΚ (ΕΕ) 2019/2072.
  2. Κάθε επαγγελματίας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος διακινεί ή αποθηκεύει ποσότητες πατατόσπορου προέλευσης άλλων Κρατών Μελών ή Ελβετίας, έχει την υποχρέωση εγγραφής στο επίσημο Μητρώο επαγγελματιών του άρθρου 65 του Καν.(ΕΕ) 2016/2031 και να τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα άρθρα 14 & 69 του ιδίου Κανονισμού.
  3. Κατά την άφιξη των φορτίων θα πραγματοποιούνται φυτοϋγειονομικοι έλεγχοι από τις αρμόδιες Υπηρεσίες
  4. οι έμποροι και διακινητές πατατόσπορου από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. ή από την Ελβετία, υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως, τουλάχιστον 24 ώρες πριν την άφιξη του φορτίου, τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑ&Ε) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
  5. Ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος θα περιλαμβάνει:
    1. Έλεγχο εγγράφων, ταυτότητας και μακροσκοπικός στο 100% των σπορομερίδων που εισέρχονται στην Χώρα
    2. Δειγματοληψία στο 10% των σπορομερίδων ανά έμπορο-διακινητή κατά την πρώτη είσοδο σπορομερίδας στη Χώρα και πριν την διακίνηση τη διακίνησης της σ’ αυτή.