Με την παρούσα, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την εξέλιξη της αλιείας τόννου Thunnus thynnus (BFT) όπως καταγράφεται σε ημερήσια βάση στο ΟΣΠΑ και παρακολουθείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η Εθνική Ποσόστωση για την αλιεία τόννου με αγκιστρωτά εργαλεία (LLD, LHM), όπως έχει καθορισθεί για το έτος 2020 κι έχει κατανεμηθεί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Αλιείας βρίσκεται στο όριο εξάντλησης.

Κατόπιν των ανωτέρω διακόπτεται η διενέργεια αλιείας και εκφόρτωσης τόννου (BFT) με τα εργαλεία LLD και LHM, από Πέμπτη 31/12/2020 και ώρα 24:00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 105,23 KB19/08/21 08:15:00