ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.Tην άρση της απαγόρευσης αλιείας, συγκομιδής, διακίνησης και διάθεσης στην αγορά για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση, όλων των οστρακοειδών (μύδια, κυδώνια και γυαλιστερές) που προέρχονται από τη Ζώνη Παραγωγής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων (Ζ.Δ.Μ.) Λουτρόπυργος –Νεράκι του Δήμου Μεγαρέων Αττικής, λόγω τουλάχιστον δύο διαδοχικών αρνητικών αποτελεσμάτων για την παρουσία τοξικών ή/και δυνητικώς τοξικών μικροφυκών σε δείγμα θαλασσινού νερού και βιοτοξινών σε δείγματα οστρακοειδών από την ανωτέρω Ζώνη Παραγωγής.

2. Με τη παρούσα καταργούνται οι με αρ. πρωτ. 17813/23-12-2013, 17843/24-12-2013, 2855/28-02-2014 Αποφάσεις Περιφέρειας Αττικής. ( παρ. 10,11 και 12).

Ακολουθεί το αρχείο της Απόφασης.