Απαγορεύουμε από τη λήψη της παρούσας μέχρι νεωτέρας την αλιεία, συγκομιδή, διακίνηση και διάθεση στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση, όλων των οστρακοειδών που προέρχονται από τη Ζώνη Παραγωγής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων Δρέπανο (Βουρκάρι) του Δήμου Μεγαρέων Αττικής, λόγω βλάβης συστήματος UPLC-MS/MS του ΕΕΑ Θαλασσίων Βιοτοξινών και τη μη διενέργεια αναλύσεων για λιπόφιλες τοξίνες, προκειμένου να διαφυλαχθεί η Δημόσια Υγεία (σχετ. σημείο 12).

Την εφαρμογή της παρούσας, που ισχύει από σήμερα, αναθέτουμε στο Αγροτικό Κτηνιατρείο Μεγάρων, στο Λιμεναρχείο Ελευσίνας και στη Λιμενική Αστυνομία Ελευσίνας.

Στους μη συμμορφούμενους με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και των μέτρων που λαμβάνονται κατ΄ εφαρμογή της, επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ακολουθεί το αρχείο της απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ PDF 117,36 KB18/08/21 06:38:45