ΑΠΟΦΑΣ Ι ΖΟΥΜΕ
1.Την άρση των υγειονομικών μέτρων, που είχαν ληφθεί με την με αριθμό
πρωτοκόλλου 345/29-01-2014 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Νήσων για την προστασία της
δημόσιας υγείας, στη ζώνη παραγωγής ΖΩΝΗ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ (ΖΩΝΗ ΙΙΙ) )) η οποίία ορίίζεταιι στη
θαλάσσιια περιιοχή της νήσου Σαλαμίίνας,, από τιις συντεταγμένες::
1. 370 56’ 29.72” Β 230 28’ 48.08 ” Α
2. 370 56’ 30.15” Β 230 28’ 40.37 ” Α
3. 370 55’ 35.82” Β 230 27’ 56.74 ” Α
4. 370 55’ 32.52” Β 230 26’ 53.32 ” Α
5. 370 55’ 42.18” Β 230 26’ 54.80 ” Α
και περιλαμβάνει τον κόλπο του Αιαντείου ο οποίος εκτείνεται από το βλητικό μέχρι το ΝΑΤΟ.