Λήψη προληπτικών υγειονομικών μέτρων για την εξαλίευση ζώντων δίθυρων μαλακίων από την κατηγοριοποιημένη περιοχή παραγωγής Αιάντειο (ζώνη III) στη νήσο Σαλαμίνα στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης των ζωνών παραγωγής και αλιείας διθύρων μαλακίων.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 783,23 KB14/03/23 11:38:30