Αποφασίζουμε τη λήψη ΑΜΕΣΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ για την προστασία της δημόσιας υγείας με ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ της αλιείας, συγκομιδής, διακίνησης και διάθεσης στο εμπόριο για ανθρώπινη κατανάλωση όλων των εξαλιεύσιμων ειδών: κυδώνι (Venus verucosa), μύδια (Mytilus galloprovincialis) και γυαλιστερή (Callista chione) από τη ζώνη παραγωγής ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ (ΖΏΝΗ Ι) λόγω παρουσίας οκαδαϊκού οξέως (λιπόφιλη θαλάσια βιοτοξίνη) σε συγκέντρωση 296,0 ± 37,0μg/kg, η οποία υπερβαίνει το όριο λήψης μέτρων (≥ 160μg/kg), στη σάρκα από δείγμα ζώντων οστράκων (μύδια) το οποίο λήφθηκε από τη Ζώνη Παραγωγής ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ  Ι στη νήσο Σαλαμίνα, στις 02.05.2023.

Επισημαίνεται ότι η ζώνη παραγωγής ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ είναι κλειστή με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 302427/13.03.2023 Απόφαση Λήψης Προληπτικών Υγειονομικών Μέτρων (ΑΔΑ: 9ΟΖΟ7Λ7-ΨΞΧ) για τη ζώνη παραγωγής ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ (ΖΩΝΗ Ι) του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων λόγω μη προσκόμισης δειγμάτων και για αυτό δεν γίνεται ανάκληση προϊόντος.

Η λήψη της νέας Απόφασης επιβάλλεται λόγω της εμφάνισης νέου διαφορετικού κινδύνου για τη Δημόσια Υγεία.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 793,52 KB08/05/23 10:46:40