ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της Απόφασης κατηγοριοποίησης των ζωνών παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων της νήσου Σαλαμίνας και προκαταρκτική κατηγοριοποίηση της ζώνης Μετώπης Αίγινας»
Σχετικά: α) η με αριθμό πρωτοκόλλου 1134/26-02-2014 Απόφαση Περιφερειακού Συμβούλου Περιφέρειας Αττικής για την επανακατηγοριοποίηση των ζωνών παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων στις πέντε ζώνες στη νήσο Σαλαμίνα
β) η με αριθμό πρωτοκόλλου 1133/26-02-2014 Απόφαση Περιφερειακού Συμβούλου Περιφέρειας Αττικής για την προκαταρκτική κατηγοριοποίηση ζώνης παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων στην περιοχή βόρεια της νήσου Μετώπης.

Σας γνωρίζουμε ότι, με βάση τα άνω σχετικά, έχει επέλθει τροποποίηση στην κατηγοριοποίηση των ζωνών παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων στις περιοχές Φανερωμένης – Μπατσί – Αιάντειου – Άγιου Γεωργίου – Καματερού της νήσου Σαλαμίνας και προκαταρκτικά κατηγοριοποιήθηκε η ζώνη παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων στην περιοχή βόρεια της νήσου Μετώπης.